Rider Waite Tarot

Rider Waite Tarot

Author: Arthur Edward Waite & Pamela Colman Smith

New edition of the famous Tarot Deck by Arthur Edward Waite – designed by Pamela Colman Smith – complete with instruction booklet and foreword by Stuart R. Kaplan.

$33.00